Technické služby Brdy a Hřebeny

 

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny je registrovaný od 24. 8. 2021 a tvoří jej v současnosti osm měst či obcí:

Hlavním předmětem činnosti svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a péče o životní prostředí, a to zejména:

  • vybudování a provozování infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství,
  • zpracování evidencí týkajících se odpadového hospodářství,
  • poradenská a osvětová činnost.

Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky další právnické osoby, jež mohou vyvíjet podnikatelské činnosti, nebo být podnikateli. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejich účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Takovou právnickou osobou, jež byla zřízena za účelem naplnění výše zmíněných cílů svazku, je Brdská odpadářská společnost, s.r.o. (zkráceně jen BOS), která od 13.12.2021 zahájila v mníšeckém mikroregionu svážet odpady. Důvodem jejího vzniku byla především snaha o větší kontrolu nad cenami odpadových služeb pro členy svazku, tedy členské obce a města.

 

Realizace projektu „Nádoby pro door-to-door systém TS Brdy a Hřebeny“

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny v březnu 2024 realizoval projekt „Nádoby pro door-to-door systém TS Brdy a Hřebeny“. V rámci projektu byly pořízeny nádoby na separaci odpadů a související IT vybavení pro jejich evidenci. Cílem projektu je vybudování systému pro separaci, sběr a svoz odpadu na území Středočeského kraje. Jeho realizací dojde ke snížení měrné produkce odpadů, jejich ukládání na skládky a k zvýšení materiálového využití odpadů jako druhotných surovin a naplnění cílů zákona č. 541/2020 o odpadech.

Na projekt byla poskytnuta podpora od Evropské unie.